Kursplan för Organisationsteori I

Organisational Theory I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP125
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2010
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-21 vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redovisa grundläggande kunskap om klassisk och modern organisationsteori.
- Analysera organisationer ur olika perspektiv.
- Använda sig av organisationsteori för att analysera praktiska situationer och problem inom arbetslivet.
- Identifiera, analysera ock kritiskt granska aktuella koncept inom företagsledning, deras spridning och tillämpning inom arbetslivet.
- Analysera dagens arbetsliv och organisationer, inom såväl privat som offetlig sektor, utifrån deras historiska och globala sammanhang.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om villkor och problem i dagens arbetsliv. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt psykologiskt arbete med organisationer, ledarskap och arbetsliv. I kursen behandlas därför klassisk och modern organisationteori samt olika perspektiv på organisationer. Dagens villkor inom arbetslivet diskuteras utifrån sitt historiska och globala sammanhang. Dessutom diskuteras aktuella terminologier, filosofier och tekniker inom företagsledning.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier. Handledning ges i samband med hemuppgift.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker muntligt och skriftligt, vid seminarier och genom hemuppgift. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 40, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet Allvin, M; Hagström, T; Johansson, G; Lundberg, U; Aronsson, G

  Stockholm: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morgan, G Images of Organization. Sv titel, Organisationsmetaforer

  4 ed.: Newbury Park, Sv ort, Lund: Sage publications, 2006/1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallin, Bo; Siverbo, Sven Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan