Kursplan för Psykologisk forskningsmetod II

Research Methods in Psychology II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP129
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-12-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 202,5 poäng av 210 möjliga, inom Psykologprogrammets kurser 1-25 var fullgjorda. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 7.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

·redogöra för de vanligaste kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom psykologi
·självständigt och aktivt fördjupa sig i kvalitativa och kvantitativa metoder
·ta ställning till, motivera och värdera olika forskningsmetoder
·tillämpa kvalitativ och kvantitativ metod vid psykologiska frågeställningar
·kritiskt granska och värdera studier med kvalitativ och kvantitativ metod utifrån en given frågeställning
·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram.

Innehåll

Kursen, tillsammans med Psykologisk forskningsmetod III, syftar till att förbereda studenten inför eget examensarbete samt senare självständigt utnyttjande av forskningsmetod inom psykologisk verksamhet. Kursen är uppdelad i följande moment.

1. Kvalitativ metod (2,25 hp)
- genomgång av olika kvalitativa metoder som förekommer inom psykologi, samt granskning av kvalitativ analys

2. Statistik (5,25 hp)
- inom psykologin allmänt förekommande analysmetoder med fokus på inferensstatistik och multivariata analyser

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier och gruppövningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov, genom skriftliga rapporter och vid redovisning och presentation av sådana rapporter. Bedömning av studentens prestationer vid analysmetoder sker också vid aktivt deltagande i datorövningar. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hesser, Hugo; Andersson, Gerhard Introduktion till metaanalys och systematiska översikter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Clark-Carter, David Quantitative psychological research : the complete student's companion

  Fourth edition.: London: Routledge, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till den kvalitativa metoddelen tillkommer artiklar motsvarande ca 15 sidor.