Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning III

Psychotherapy with Advanced Studies in Psychodynamic or Cognitive Behavioural Theory III

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP130
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 232,5 poäng av 240 möjliga vara fullgjorda på psykologprogrammets kurser 1-29. Eventuellt resterande högskolepoäng, maximalt 7,5, skall härröra från termin 8.
  Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Mål, psykodynamisk inriktning
Efter genomgången kurs skall studenten, i relation till kraven i kurs 26, Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, med sina ökade kunskaper och erfarenheter, på ett mer avancerat sätt
- kunna redogöra för och förklara psykodynamiska begrepp och behandlingsprinciper,
- kunna identifiera och beskriva problembeteenden utifrån den psykodynamiska referensramen,
- kunna göra en problemanalys i en psykodynamiskt inriktad handledd psykoterapi,
- kunna föreslå och planera relevanta behandlingsinsatser i en handledd psykodynamisk psykoterapi,
- kunna tillämpa centrala behandlingsprinciper i handledd psykoterapi,
samt skall studenten
- ha utvecklat en tydlig psykoterapeutisk kompetens vid behandlingsarbete och kunna bedriva psykodynamisk psykoterapi på ett professionellt sätt,
- dessutom uppvisa ökad förståelse för konsekvenser av egna reaktioner för egen psykisk hälsa,
- ha ytterligare kännedom om/förståelse för egna reaktioners betydelse i relationen med klienten" i det kliniska arbetet.

Mål, kognitivt beteendeterapeutisk inriktning
Efter genomgången kurs skall studenten, i relation till kraven i kurs 26, Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, med sina ökade kunskaper och erfarenheter, på ett mer avancerat sätt
-kunna redogöra för teorier och förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av den typ av problem som psykologer i klinisk verksamhet ofta möter hos sina klienter,
-kunna redogöra för och jämföra olika KBT-metoder för behandling av sådana problem
-kunna, utifrån den kognitiva beteendeterapins referensram, identifiera och beskriva en klients problem,
-kunna, under handledning, analysera och konceptualisera denna problematik,
-kunna, under handledning, planera och genomföra en kognitiv beteendeterapi,
-kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen
samt skall studenten
-ha utvecklat en tydlig psykoterapeutisk kompetens vid behandlingsarbete och kunna
bedriva kognitiv beteendeterapi på ett professionellt sätt,
- dessutom uppvisa ökad förståelse för konsekvenser av egna reaktioner för egen psykisk hälsa,
- ha ytterligare kännedom om/förståelse för egna reaktioners betydelse i relationen med klienten" i det kliniska arbetet.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk introduktion till psykoterapeutiskt arbete inom en psykodynamisk eller kognitivt beteendeterapeutisk teoriram och att presentera aktuella forskningsrön och beprövad erfarenhet inom vanliga problemområden. Kursen är en direkt fortsättning av kurs 26 och innehåller, i förhållande till kurs 18 och 19 i psykologprogrammet, fördjupade studier av psykodynamiska respektive kognitivt beteendeterapeutiska teorier och behandlingsmetoder, samt tillämpning av dessa genom psykoterapeutiskt arbete under handledning. I kursen ingår också deltagande i visst löpande arbete enligt anvisningar av psykologmottagningens föreståndare. Kursen innehåller också inslag med syftet att ge studenten ökad kunskap om betydelsen av egna reaktioner i det kliniska arbetet och dess konsekvenser för terapiprocessen och terapeutens mående.

Teoretisk fördjupning III - kbt 3.0 hp
Teoretisk fördjupning III - pdt 3.0 hp
Klientarbete III inom ramen för vald psykoterapifördjupning 4.5 hp

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, med tillfälle till samtal och reflektion, samt handledning i grupp av studenterna i deras psykoterapeutiska arbete.

Examination

Kursinnehållet examineras skriftligt och/eller muntligt samt genom närvaro och aktivt deltagande på lektioner, övningar och i handledningsgruppen. Skriftliga sessionsrapporter och annan dokumentation av varje genomförd session skall lämnas till handledaren inför handledningen. Skriftlig beteendeanalys/fallkonceptualisering ska göras enligt anvisningar. Studenten skall föra journal i överensstämmelse med patientjournallagen och i enlighet med anvisningar från handledare och psykologmottagningens vid institutionen föreståndare. För varje avslutad terapi skall studenten göra en skriftlig sammanfattning. Kurslitteraturen examineras skriftligt eller muntligt.

Studenten ska genomföra bedömningssamtal på psykologmottagningen och delta på mottagningskonferens i samband med detta.

Examination KBT
Examinationer av kurslitteraturen, övrig litteratur enligt lärares anvisningar samt det som förmedlats via lektioner sker skriftligt och/eller muntligt, Deltagandet i lektioner är obligatoriskt.

Bedömning av studentens klientbemötande, förhållningssätt och prestationer i handledningsgruppen sker kontinuerligt med av kursledaren presenterade godkändkriterier som grund och en student kan med omedelbar verkan skiljas från klientarbetet vid oskickligt beteende och underkännas på momentet Klientarbete. I sitt klientarbete arbetar studenten, liksom ansvarig handledare, i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal och lyder därmed under Hälso- och sjukvårdslagen. Handledaren har därför att, förutom sedvanliga godkändkriterier, skyldighet att bedöma studentens prestationer med hänsyn till eventuell risk för men för klienten vid fortsatt behandling.

Inför förnyad handledning kan kursledare föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till momentet, vilket kan ske tidigast terminen efter underkännandet. Former för denna prövning fastställs av studierektor. Studierektor kan vidare föreskriva underkänd student kompletteringsuppgifter utöver gällande förkunskapskrav för kursen och momentet ifråga och studentens prestationer på dessa uppgifter skall vara godkända innan han/hon äger förnyat tillträde till momentet.

Vid examination används betygen godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro. Examinator beslutar om studentens betyg på kursen. I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. I särskilda fall kan dock betyget underkänt ges under pågående kurs.

Övriga föreskrifter

Studenten skall välja och fullgöra kursen i sin helhet inom en av de två inriktningarna.
Föreskrifter framgår av kursplan, schema eller av annan kursinformation. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd på momentet Teoretisk fördjupning under gällande kurstid, ges tillfälle att ta igen resterande delar nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

I enlighet med rektors beslut 2005-03-08 (Dnr UFV 2005/205) begränsas antalet praktiktillfällen och däri ingående examination till två med möjlighet att medge ett ytterligare tillfälle om det finns synnerliga skäl. Regeln innebär att student som underkänts på klientarbetet inom någon av kurserna 22, 26 eller 30 har ytterligare endast en möjlighet att följa terapihandledning och att genomgå examination på momentet Klientarbete inom underkänd kurs. Institutionens styrelse fattar beslut om eventuellt ytterligare tillfälle skall ges efter ansökan från studenten ifråga.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Gemensamt för KBT och PDT

 • Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Psykodynamisk inriktning

 • Rydén, Göran; Wallroth, Per Mentalisering: Att leka med verkligheten.

  Stockholm: Natur och Kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Safran, J.D; Muran, J.C Negotiating the therapeutic alliance : A relational treatment guide

  New York: Guildford Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer

KBT inriktning

 • Kennerley, Helen; Kirk, Joan; Westbrook, David An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications

  Edition 3: Los Angeles: SAGE, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran; Andersson, Gerhard; Bates, Sandra; Borell, Per; Breitholtz, Elisabeth; Carlbring, Per; Forsberg, Lars; Ghaderi, Ata; Hedman, Erik; Jansson-Fröjmark, Markus; Jonsson, Jakob; Lundh, Lars-Gunnar; Magoulias, Eva; Malmquist, Elizabeth; Melin, Lennart; Mörtberg, Ewa; Paunovic, Nenad; Ramnerö, Jonas; Sonnenstein, Annika; Stenmark, Richard; Sterner, Therese; Westling, Bengt E; Wisung, Håkan Öst, Lars-Göran

  2. uppl.: Natur & Kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barlow, David H. Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual

  Fifth edition.: New York: The Guilford Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer.