Kursplan för Psykologisk forskningsmetod III

Research Methods in Psychology III

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP131
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-05-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2012
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 232,5 poäng av 240 möjliga inom vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-29. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 8. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
·självständigt och aktivt fördjupa sig i kvantitativa metoder,
·ta ställning till, motivera och värdera olika forskningsmetoder,
·tillämpa kunskaper om kvantitativ forskningsmetodik vid planering av tillämpad psykologisk forskning på ett sätt som möjliggör studier av hög validitet,
·tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet,
·ta hänsyn till etiska riktlinjer vid planering av studier,
·tillämpa kvantitativ metod vid psykologiska frågeställningar,
·kritiskt granska och värdera studier med kvantitativ metod utifrån en given frågeställning,
·ta ställning till studier med olika designer och värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter,
·föreslå förbättringar i design och metod av genomförda studier,
·värdera olika studier i relation till olika vetenskapsteoretiska perspektiv,
·ta ställning till värdet och lämpligheten av olika designer och metodiska val utifrån typ och arten av aktuella frågeställningar,
·redogöra för hur uppsatsventileringar går till och genomföra en opponering.

Innehåll

Kursens syfte är att förmedla fördjupade kunskaper och färdigheter inom de kunskaps- och färdighetsområden som listas nedan, samt hjälpa studenterna att utveckla sådan kunskap som leder till kritiskt ställningstagande och förmåga till integration av kunskaper från dessa områden till psykologiskt arbete.
– Kritisk granskning av olika typer av psykologisk forskning.
– Kritiskt ställningstagande till val av metod i relation till frågeställning och förslag till förbättringar.
– Kritiskt ställningstagande till relationen mellan studiers metod och dess slutsatser.
– Integration av kunskaper från vetenskapsteori, metod och statistik för ställningstagande till forskning och utformning av egen forskning.
– Deltagande i och opponering vid uppsatsventileringar.

Kursen är uppdelad i följande moment:
1. Vetenskapsteori (0,75 hp)
- Kritiskt ställningstagande och diskussion av relationen mellan val av metod och vetenskapteori

2. Kvantitativ metod (2,25 hp)
- Generella metodaspekter med fokus på planering av tillämpande studier - specifika metoder för single case forskning och utvärdering av eget kliniskt arbete

3. Kritisk granskning av forskning och integration av kunskaper från metod, statistik och vetenskapsteori (3,5 hp)
- Kritiskt ställningstagande till psykologisk forskning i termer av bland annat sambandsstudier, experimentella och kvasiexperimentella studier, samt studier med andra designer med hänsyn till forskningsfrågor, vald metod, tillämpade analyser, rimligheten av dragna slutsatser, samt kvaliteten av studien.

4. Deltagande i ventileringsseminarier (1 hp)
- Studerande skall deltaga i seminarier, där andra studerandes arbeten examineras. Opponentskap ska ingå.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier, strukturerade gruppdiskussioner studenter emellan, gruppövningar och deltagande i uppsatsventileringar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid muntliga och skriftliga kunskapsprov, samt vid olika inlämningsuppgifter. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Obligatorisk närvaro vid fyra uppsatsventileringar samt ett godtagbart genomförande av opponering på annan uppsats ligger också till grund för betygssättningen. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Clark-Carter, D. Quantitative Psychological Research : The Complete Student's Companion

  UK: Psychology Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan