Kursplan för Examensarbete

Master's Thesis

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP132
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2011
 • Behörighet: Antagen till psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall 232,5 högskolepoäng vara fullgjorda inom psykologprogrammet. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 8. Fullgjorda kurser 29 och 31, Psykologisk forskningsmetod II respektive III, är förkunskapskrav, med undantag för momentet "Deltagande i ventileringsseminarier".
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna

·Söka för ett angivet ämne relevant litteratur i forskningsdatabaser
·Sammanställa en litteraturintroduktion till ett givet ämne
·Formulera en problemställning och specifika frågeställningar i vetenskapligt undersökningsbara termer
·Planera en empirisk studie med avseende på design, deltagare, mätmetoder och genomförande som kan besvara de ställda frågorna, samt lägga upp en plan för att besvara teoretiska frågeställningar
·Insamla material enligt planerna
·Bearbeta och analysera material för att kunna besvara problemställningen - forskningsfrågorna
·Dra slutsatser om hur problemet/forskningsfrågorna besvarats och anknyta till relevant litteratur
·Rapportera arbetet på ett vetenskapligt sätt
·Offentligt försvara sin undersökning, med vilket menas att kunna sakligt argumentera kring dess styrkor och svagheter

Innehåll

Den studerande genomför under handledning, men med självständigt ansvar, ett forskningsarbete inom något område som direkt eller indirekt har relevans för psykologisk yrkesverksamhet. En skriftlig plan för arbetet fastställs i samråd med handledare och examinator. Den studerande erbjuds också möjlighet att delta vid ett lärarlett planeringsseminarium under kursens första termin.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna omfattar i normalfallet ett antal sammanträden mellan den studerande och handledaren samt olika former av telefon- och e-postkontakt.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker genom granskning av slutfört examensarbete och vid ett ventileringsseminarium, då även det muntliga försvaret av arbetet bedöms. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättnings- och kompletteringsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.