Kursplan för Arbets- och organisationspsykologi

Advanced Studies in Work and Organisational Psychology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP227
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-10-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 202,5 högskolepoäng av 210 möjliga, inom Psykologprogrammets kurser 1-25 vara fullgjorda. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 7. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna redogöra för och diskutera centrala teorier om hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individer, grupper och organisationer.
 • kunna redogöra för och diskutera aktuell forskning avseende arbetslivets betydelse för individers hälsa och välbefinnande.
 • känna till relevant lagstiftning och centrala aktörer inom arbetsmiljöområdet i Sverige
 • kunna redogöra för och diskutera ansatser och metoder för analys och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område
 • kunna reflektera kritiskt kring det psykologiska bidraget till förståelsen av organisationers problem och möjligheter och vetenskapliga och etiska aspekter på psykologens roll inom området.
 • kunna, under handledning, planera och genomföra ett projekt vars syfte är att kartlägga och analysera en organisation, eller en del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna
 • kunna diskutera och reflektera kring konsultrollen inom det arbets- och organisationspsykologiska området.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment, Arbets&Organisationspsykologi 7,5 hp och Fältarbete 7,5 hp. Syftet med moment ett är att ge en teoretisk fördjupning inom området arbets- och organisationspsykologi och att presentera aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. I kursen fördjupas, integreras och tillämpas kunskaper som inhämtas framförallt under kurserna hälsopsykologi, socialpsykologi, gruppsykologi, organisationsteori och miljöpsykologi. Lagar, föreskrifter, regler och viktiga aktörer inom arbetsmiljöområdet (t.ex. Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Företagshälsovården), liksom arbetsrelaterad hälsa och HRM (Human resource management) tas upp. Forskningsansatser och metoder för kartläggning och analys behandlas.
Moment två syftar till att ge färdighetsträning i organisationspsykologiskt arbete och bygger på de kunskaper som inhämtats under moment ett. Momentet ger en introduktion till praktiskt organisationspsykologiskt arbete genom att studenterna identifierar, kartlägger och analyserar ett problem eller utvecklingsbehov av organisatorisk art ur arbets- och organisationspsykologisk synvinkel.
Momentet ger därutöver ytterligare teoretisk kunskap om utformning av projekt samt om konsultrollen.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier och grupphandledning.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker genom skriftligt prov och aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier samt en skriftlig och muntlig redovisning av det praktiska arbetet.

Innehållet i undervisningstillfällen kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t ex obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller föreläggs ersättningsuppgifter av kursledaren.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : Förändra beteenden och nå resultat i organisationer

  Natur & Kultur Akademisk, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chmiel, Nik; Fraccaroli, Franco; Sverke, Magnus An introduction to work and organizational psychology : an international perspective

  Third edition: Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer artiklar om ca 100 sidor enligt kursledares anvisning.

Versioner av litteraturlistan