Kursplan för Professionskurs 1

Psychotherapy as a Profession 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP501
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-04-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Antagen till psykoterapeutprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgångna moment förväntas studenten:

Moment 1: Professionsteori, grundyrket och psykoterapeutyrket, psykoterapins historia (3,5 hp)
Ha kännedom om och kunna redogöra för:

 • Psykoterapeututbildningens (för psykologer även psykologernas specialistutbildning) historia, utveckling, aktuella förutsättningar och framtida möjligheter
 • Väsentliga omständigheter rörande ledande yrkesutövning, som psykoterapeut (specialistpsykolog)
Ha kännedom om och kunna kritiskt granska:
 • Professionsteori och professionsteorilitteratur
Ha kännedom om och kunna använda:
 • Professionsteori och professionsteoretiska resonemang vid granskning av den egna yrkesutövningen

Moment 2: Etik, lagstiftning och föreskrifter som reglerar psykologers och psykoterapeuters yrkesverksamhet (3 hp)
Ha fördjupad kännedom om och kunna redogöra för:
 • Relevant juridik i yrkesutövningen som psykoterapeut (och specialistpsykolog)
 • Typexempel på rättslig reglering och dess praktiska implikationer i olika fall av yrkesutövning som psykoterapeut (specialistpsykolog)
 • Juridiska frågeställningar och dithörande dilemman och hur de hanteras på ett rättsenligt sätt i rollen som psykoterapeut (specialistpsykolog)
Ha fördjupad kännedom om och kunna kritiskt analysera och värdera
 • Etiska dimensioner i yrkesutövandet som psykoterapeut (specialistpsykolog)
 • Tillvägagångssätt för att hantera etiska dilemman i yrkesutövningen
 • Psykoterapeutens (specialistpsykologens) yrkesetiska principer i relation till det egna yrkesutövandet.
Moment 3: Genus och psykoterapi (1 hp)
Ha kännedom om och kunna analysera och redogöra för
 • Hur psykoterapeutiska/psykologiska teorier behandlar frågor om genus
 • Forskningsresultat inom ämnesområdet och relatera dessa till aktuella teorier
 • Kunna tillämpa teorier och forskningsresultat inom området på den egna yrkesverksamheten
 • Visa en ökad medvetenhet om betydelsen av genus vid psykoterapeutisk behandling

Innehåll

 • Psykoterapins och psykoterapeutprofessionens historia (för specialistutbildningen – specialistutbildningens historia, framväxt och utveckling)
 • Professionsteori (för psykoterapeuter och psykologer)
 • Etik och juridik med relevans för psykologer och psykoterapeuter
 • Genus och psykoterapi

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning samt litteraturseminarier. Vissa delar av kursen samläses av samtliga studenter men för vissa inslag är undervisningen uppdelad på de olika grundprofessionerna.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov i an­slutning till respektive moment.

Övriga föreskrifter

Under moment 1 ges separat undervisning för studenter med olika grundyrken.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Professionsteori, grundyrket och psykoterapeutyrket, psykoterapins historia

 • Brante, Thomas Den professionella logiken : hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar kan tillkomma

Etik, lagstiftning och föreskrifter som reglerar psykologers och psykoterapeuters yrkesverksamhet

Genus och psykoterapi

Ett antal artiklar samt bokkapitel, ca 150 sidor, PDF-filer.