Kursplan för Klinisk bedömning

Clinical Assessment

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP502
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-04-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Antagen till psykoterapeutprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgångna moment förväntas studenten:

Moment 1: Diagnostisk bedömning - traditioner, system och manualer (1,5 hp)
Ha kännedom om och kunna redogöra för:

 • DSM- och ICD-systemen för diagnostik
 • Diagnostiska hjälpmedel och manualer för olika psykiatriska diagnoser
 • Psykopatologi och differentialdiagnostiska överväganden vid olika psykatriska diagnoser
 • Den diagnostiska processens olika steg
Ha förmåga att kunna:
 • Genomföra en strukturerad diagnostisk intervju enligt etablerade och standardiserade intervjuskalor (t.ex. SCID och M.I.N.I.)
 • Bedöma om en strukturerad diagnostisk intervju eller en klinisk intervju - där studenten lyssnar på patientens berättelse och ställer följdfrågor – skall användas i det individuella fallet
 • Reflektera över och ta hänsyn till kulturella faktorer och genusaspekter vid psykiatrisk diagnostik/bedömning
 • Sammanfatta den diagnostiska bedömningen och återkoppla den till patienten, såväl skriftligt som muntligt, på ett för patienten begripligt sätt
 • Integrera den diagnostiska och den psykoterapeutiska bedömningen av patientens problematik
 • Engagera patienten i den diagnostiska processen så denne upplever sig som en samarbetspartner samt känner sig trygg och lyssnad på i en öppen och empatisk dialog
Moment 2: Psykoterapeutisk bedömning – KBT-teori (informationsprocessteori) och KBT-baserad fallformulering (2 hp)
Ha kännedom om och kunna redogöra för:
 • Teoretiska begrepp och termer inom KBT-teori och kognitiv inlärningsteori
Ha förmåga att kunna:
 • Utforma en KBT-baserad fallformulering, såväl syndromspecifik som generisk
 • Anpassa och modifiera de syndromspecifika fallformuleringarna till fall där multipla diagnoser förekommer
 • Upprätta en behandlingsplan (mål och interventioner) baserad på fallformuleringen
 • Delge klienten, såväl skriftligt som muntligt, fallformuleringen och behandlingsplanen
Moment 3: Psykoterapeutisk bedömning – Beteendeteori (inlärningsteori) och beteen­de­analys (2 hp)
Ha kännedom om och kunna redogöra för:
 • Teoretiska begrepp och termer inom beteendeteori (inlärningsteori)
Ha förmåga att kunna:
 • Utforma en beteendeanalys, såväl syndromspecifik som generisk
 • Anpassa och modifiera den syndromspecifika beteendeanalysen till fall där multipla diagnoser förekommer
 • Upprätta en behandlingsplan (mål och interventioner) baserad på beteendeanalysen
 • Delge klienten, såväl skriftligt som muntligt, beteendeanalysen och behandlingsplanen
Moment 4: Psykoterapeutisk bedömning – Teoriöverskridande/processinriktade KBT-modeller för fallformulering (2 hp)
Ha kännedom om och kunna redogöra för:
 • Transdiagnostiska samt teoriöverskridande mekanismer (processer) som har betydelse för utvecklingen och vidmakthållandet av olika psykologiska besvär
Ha förmåga att kunna:
 • Identifiera specifika transdiagnostiska mekanismer för olika fall
 • Utforma en transdiagnostisk fallformulering baserad på identifierade mekanismer
 • Upprätta en behandlingsplan (mål och interventioner) som adresserar de identifierade mekanismerna och som bygger på psykoterapimetoder hämtade från såväl den beteendeinriktade som den KBT-inriktade psykoterapitraditionen
 • Delge klienten, såväl skriftligt som muntligt, den transdiagnostiska fallformuleringen och behandlingsplanen

Innehåll

 • Psykopatologi vid olika psykiatriska diagnoser
 • Diagnostiska system
 • Diagnostiska hjälpmedel/manualer
 • Klinisk fallformulering – generisk, syndromspecifik och transdiagnostisk
 • Behandlingsplanering

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning samt litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov i an­slutning till respektive moment.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Diagnostisk bedömning - traditioner, system och manualer

Psykoterapeutisk bedömning - KBT-teori (informationsprocessteori) och KBT-baserad fallformulering

 • Tarrier, Nicholas; Johnson, Judith Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases

  2. ed.: London: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Townend, Michael. Assessment and case formulation in cognitive behavioural therapy.

  2nd revised edition.: [Place of publication not identified]: Sage Publications, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

Psykoterapeutisk bedömning - Beteendeteori (inlärningsteori) och beteen-de¬analys

 • Sundel, Martin; Sundel, Sandra Stone Behavior change in the human services : behavioral and cognitive principles and applications

  6. ed.: Thousand Oaks, Calif.: Sage, cop. 2018

  Se bibliotekets söktjänst

Psykoterapeutisk bedömning - Teoriöverskridande/processinriktade KBT-modeller för fallformulering

 • Frank, Rochelle I.; Davidson, Joan The transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning : practical guidance for clinical decision making

  Oakland, CA: New Harbinger Publications, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan