Kursplan för Psykoterapeutiska metoder inom KBT

Psychotherapeutic Methods in CBT

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP503
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Antagen till psykoterapeutprogrammet samt godkänd på kurs 1 (2PP501) och 2 (2PP502).
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål


Moment 1: Specifika kognitiva och beteendeinriktade diagnosöverskridande metoder (4,5 hp)

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för förekommande diagnosöverskridande (transdiagnostiska) psykoterapimetoder inom KBT – innefattande teoretisk grund, historisk utveckling, kriterier för tillämpbarhet, evidens samt anpassningar för olika psykiatriska diagnoser och åldersgrupper (äldre, vuxna, ungdomar/barn)
Färdighet och förmåga
 • Planera, genomföra och utvärdera effekten av metoderna;
 • Anpassa tillämpningen av metoderna till olika psykiatriska diagnoser samt åldersgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring och ta hänsyn till kulturella faktorer och genusaspekter vid tillämpningen av metoderna;
 • Kritiskt granska och värdera metoderna;
 • Reflektera kring och värdera etiska dilemman vid tillämpningen av metoderna

Moment 2: Klinisk tillämpning med fokus på fallformulering och specifika psykoterapeutiska metoder (grupphandledning I) (3 hp)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för teoretiska modeller, behandlingsprinciper och metoder som är relevanta för de egna patienter­nas problematik
Färdighet och förmåga
Klinisk bedömning:
 • Göra diagnostiska bedömningar av egna kliniska fall;
 • Upprätta en fallformulering – generisk, syndromspecifik eller transdiagnostisk – baserad på KBT-teori och/eller beteendeteori (inlärningspsykologi) på egna kliniska fall, samt delge patienten denna på ett peda­gogiskt sätt
Klinisk tillämpning
 • Tillämpa olika basfärdigheter inom KBT – ha en sessionsstruktur, sätta agenda, ge hemuppgifter, följa upp hemuppgifter, sätta behandlingsmål, avsluta psykoterapin på ett planerat sätt, upprätta en vidmakthållande­plan etc.
 • Tillämpa olika diagnosöverskridande samt diagnosspecifika KBT-metoder på egna kliniska fall;
 • Upprätta och följa behandlingsplaner (som bygger på en generisk, syndromspecifik eller transdiagnostisk fallformulering) samt revidera dessa vid behov;
 • Tillämpa behandlingsstrategier från olika psykoterapitraditioner inom fältet KBT samt integrera dessa baserat på fallformuleringen;
 • Tillämpa KBT för i första hand vuxna i individualformat men även i viss mån kunna anpassa metodiken för andra grupper (barn, äldre och kulturellt definierade grupper) och till andra format (grupp-, par- och familje­format)
Klinisk utvärdering
 • Löpande utvärdera det egna psykoterapeutiska arbetet via kontinuerlig mätning av olika utfallsmått
Terapeutisk relation
 • Aktivt skapa och vidmakthålla en god terapeutisk relation i mötet med patienter och deras närstående;
 • Identifiera och hantera svårigheter som kan uppstå i det terapeutiska samspelet;
 • Reflektera över hur studenten själv påverkas av och påverkar den terapeutiska relationen
Förmåga att ta emot handledning
 • Presentera sitt patientarbete under handledningen på ett strukturerat sätt där olika överväganden vad gäller val av fallformuleringsmodell, behandlingsplan, implementering av metoder och utvärdering av dessa redovi­sas och problematiseras;
 • Ta emot och omsätta återkoppling från handledaren i det kliniska arbetet;
 • Delta aktivt i diskussionerna i handledningsgruppen rörande övriga patientfall och formulera relevanta frågor och synpunkter
Dokumentation
 • Dokumentera sitt behandlingsarbete i form av journalanteckningar, sessionsrapporter, inspelningar av sess­ioner och behandlingsrapporter (psykoterapisammanfattningar) enligt separata mallar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera egna styrkor och svagheter i rollen som psykoterapeut och öppet kunna beskriva, värdera och reflektera kring dessa;
 • Tillämpa ett etiskt, empatiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående;
 • Förstå betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper och visa den kompetensen vad gäller bedömning och behandling av egna fall;
 • Reflektera kring och värdera professionsrelaterade frågeställningar vid utövande av psykoterapi – läkaren, psykologen, sjuksköterskan och socionomen som psykoterapeut;
 • Identifiera egna utvecklingsbehov och fortlöpande utveckla den egna kompetensen;
 • Förstå betydelsen av att behandlingen ska bedrivas med hänsyn tagen till institutionens regler och förutsätt­ningar samt olika lagar och författningar
Progressionen inom kliniska tillämpningsmoment
Moment med inslag av klinisk tillämpning och handledning på aktuella fall ges termin 2-6. Kraven för godkänd prestation på förmågorna ovan följer en terminsvis progression. För godkänt på ett kliniskt tillämpningsmoment krävs således en högre nivå av kompetens på senare terminer. För skattningen av kompetensen, samt redogö­relser över vilken nivå av kompetens som krävs aktuell termin, finns separata styrdokument - skattningsskalor, manualer, etc. Speciell tonvikt läggs även på att i de kliniska momenten bedöma kompetensen inom de områden som berörs under aktuell termin i övrig undervisning.

Innehåll

 • Diagnosöverskridande psykoterapimetoder inom KBT
 • Klinisk tillämpning med fokus på fallformulering och specifika diagnosöverskridande metoder

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning, litteraturseminarier samt psykoterapi under handledning. Handledningen ges i gruppformat.

Examination

Moment 1
Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov.

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen skall studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Vid mer än 20 % frånvaro under momentet kan det inte godkännas via ersättningsuppgifter. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

Moment 2
Examination sker genom kontinuerlig bedömning av studentens kompetens via inspelade psykoterapisessioner, deltagande i diskussioner samt presentationer av egna fall under handledningen samt via rollspel under handled­ning. I övrigt bedöms sessionsrapporter, fallformuleringar och behandlingsrapporter.

Vid mer än 20 % frånvaro från handledningen kan studenten inte godkännas. Obligatorisk närvaro på seminarier om den arbetsplatsförlagda praktiken – den plats där patientarbetet under handledning vanligen bedrivs.

Arbetsplatsförlagd praktik
För godkänt moment 2 krävs även att studenten till ansvarig lärare för det kliniska momentet inlämnar intyg från arbetsgivaren som visar att studenten under föregående termin (termin 1) och aktuell termin (termin 2) har haft halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer för att avbryta kliniska tillämpningsmoment
En students kliniska tillämpningsmoment, företrädesvis psykoterapi under handledning (moment 2 på denna kurs), kan omedel­bart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdig­heter eller förhåll­ningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvår­den/Uppsala universitet riskerar att skadas. Om kliniska tillämpningar avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskaps­kontroller som krävs innan studenten kan återuppta dessa stu­dier.

Antal examinationstillfällen
För kliniska moment (psykoterapi under handledning) är antalet examinationstillfällen begränsade till två, med möjlighet för kursens examinator att bevilja ett tredje om synnerliga skäl anförs i det en­skilda fallet. I förekom­mande fall erbjuds studenten olika stödåtgärder så - i möjlig­aste mån - denne inte tvingas avbryta sin utbildning. Denna begränsning i antal examinationstillfällen framgår även av utbildningsplanen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hayes, Steven C.; Hofmann, Stefan G. Process-based CBT : the science and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy

  Oakland: New Harbinger Publications, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wenzel, Amy Innovations in cognitive behavioral therapy : strategic interventions for creative practice

  2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Socratic questioning for therapists and counselors learn how to think Waltman, Scott H.; Codd, R. Trent; McFarr, Lynn M.; Moore, Bret A.

  New York: Routledge, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan