Kursplan för Klinisk anpassning av KBT för olika grupper och behandlingsmiljöer

Clinical Adaptations of CBT for Different Age Groups and Treatment Milieus

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP506
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-04-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet: Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgångna moment skall studenten kunna

Moment 1: Anpassningar för kulturellt definierade grupper samt ålder och funktionsnivå (1 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för

 • Olika kulturers och åldersgruppers värderingar samt syn på psykisk sjukdom;
 • Vilka anpassningar och modifieringar av de evidensbaserade KBT-metoderna som i forskningen visat sig värdefulla vid behandlingen av kulturellt definierade grupper samt olika åldersgrupper och funktionsnivåer
Färdighet och förmåga
 • Upprätta fallformuleringar och behandlingsplaner anpassade för kulturellt definierade grupper samt olika åldersgrupper och funktionsnivåer;Genomföra och utvärdera effekten av kulturellt anpassade KBT-behandlingar samt anpassningar för olika åldersgrupper och funktionsnivåer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring och ta hänsyn till kulturella faktorer samt patientens ålder och funktionsnivå vid tillämpningen av KBT;
 • Kritiskt granska och värdera de kulturellt anpassade behandlingarna samt anpassningar utifrån ålder och funktionsnivå;
 • Reflektera kring och värdera etiska dilemman vid tillämpningen av kulturellt anpassad KBT samt anpassning utifrån ålder och funktionsnivå

Moment 2: Anpassningar för olika behandlingsmiljöer – psykiatrin, primärvården, skolan, kriminalvården, privatpraktik, multidisciplinära team etc. (1 hp)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för relevanta anpassningar av KBT-metodiken för olika behandlingsmiljöer
Färdighet och förmåga
 • Upprätta fallformuleringar och behandlingsplaner anpassade för olika behandlingsmiljöer;
 • Genomföra och utvärdera effekten av KBT-behandlingar anpassade för olika miljöer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring och ta hänsyn till behandlingsmiljön vid tillämpningen av KBT;
 • Kritiskt granska och värdera anpassningar av KBT-metodiken för olika miljöer;
 • Reflektera kring och värdera etiska dilemman vid tillämpningen av KBT inom olika behandlingsmiljöer - slutenvård vs. öppenvård etc.

Moment 3: KBT i andra format än individualterapi och med olika grader av terapeutinvolvering – Grupp-, par-, och familjeterapi, biblioterapi samt internetförmedlad terapi med behandlarstöd (3 hp)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för olika format som KBT kan bedrivas i och med olika grader av terapeutinvolvering;
 • Beskriva det vetenskapliga stödet för KBT i olika format;
 • Bedöma vilket behandlingsformat som, med hänsyn till kostnad och effektivitet, är att föredra vid olika problembilder och behandlingskontexter
Färdighet och förmåga
 • Upprätta fallformuleringar och behandlingsprogram för KBT i andra format än individualterapi;
 • Genomföra och utvärdera effekten av KBT-behandlingar i andra format än individualterapi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring och ta hänsyn till behandlingsformatet vid tillämpningen av KBT;
 • Kritiskt granska och värdera KBT i olika format;
 • Reflektera kring och värdera etiska dilemman vid tillämpningen av KBT i olika format – grupp vs. individuell behandling etc.

Innehåll

 • Anpassningar av KBT för olika grupper och behandlingsmiljöer
 • KBT i andra format än individualterapi och med olika grader av terapeutinvolvering

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning och litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov.

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen skall studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Vid mer än 20 % frånvaro under momentet kan det inte godkännas via ersättningsuppgifter. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sburlati, Elizabeth S.; Lyneham, Heidi J.; Schniering, Caro Evidence-Based CBT for Anxiety and Depression in Children and Adolescents

  John Wiley & Sons, 2014

  265 av 313 sidor läses.

  Se bibliotekets söktjänst

 • KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran; Andersson, Gerhard; Bates, Sandra; Borell, Per; Breitholtz, Elisabeth; Carlbring, Per; Forsberg, Lars; Ghaderi, Ata; Hedman, Erik; Jansson-Fröjmark, Markus; Jonsson, Jakob; Lundh, Lars-Gunnar; Magoulias, Eva; Malmquist, Elizabeth; Melin, Lennart; Mörtberg, Ewa; Paunovic, Nenad; Ramnerö, Jonas; Sonnenstein, Annika; Stenmark, Richard; Sterner, Therese; Westling, Bengt E; Wisung, Håkan Öst, Lars-Göran

  2. uppl.: Natur & Kultur, 2013

  20 av 424 sidor läses.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beck, Andrew Transcultural cognitive behaviour therapy for anxiety and depression : a practical guide

  London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och länkar för videofilm tillkommer.

Versioner av litteraturlistan