Kursplan för Klinisk psykofarmakologi för psykoterapeuter

Clinical Psychopharmacology for Psychotherapists

Kursplan

 • 3 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP507
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-04-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet: Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål


Efter genomgångna moment skall studenten kunna

Moment 1: Grundläggande psykofarmakologi för psykoterapeuter (1 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för

 • Grundläggande begrepp inom psykofarmakologin samt regelverk kring psykofarmaka;
 • Läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska syndrom, dess tänkta verkningsmekanismer, vanliga biverkningar samt rational för förskrivning;
 • Evidensen för läkemedelsgrupperna vid psykiatriska syndrom;
 • Forskningen kring placeboeffekter vid psykofarmakologisk behandling;
 • Ståndpunkter och argument i debatten rörande förskrivningsrätt av psykofarmaka för psykologer/psykoterapeuter (med avancerad utbildning och träning i klinisk psykofarmakologi);

Färdighet och förmåga
 • Misstänka och identifiera psykofarmakabiverkningar samt diskutera med patienten;
 • Ge grundläggande information om olika psykofarmaka till patienter och deras anhöriga;
 • Söka kommersiellt obunden information om psykofarmaka;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera kring och värdera
 • Forskningen kring psykofarmaka för psykiatriska syndrom samt placeboeffektens betydelse;
 • Läkemedelsindustrins metoder för marknadsföring av psykofarmaka;
 • Potentiella etiska dilemman vid behandling med psykofarmaka, risk vs. nytta

Moment 2: Kombinationsbehandlingar: KBT och psykofarmaka (1 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för
 • Evidensen för såväl simultan som sekventiell kombinerad behandling vid olika psykiatriska syndrom;
 • Mekanismer som kan förklara positiva och negativa interaktionseffekter vid kombinerad behandling;
 • Möjliga behandlingsutfall vid kombinerad behandling – ingen terapeutisk effekt, additiv, synergi-, understödjande och negativ effekt - samt vilka av dessa utfall som är vanligast vid olika psykiatriska syndrom;
 • Indikationer och kontraindikationer för kombinerad behandling;
Färdighet och förmåga
 • Diskutera med patienten den eventuella nyttan med en kombinerad behandling;
 • Delge patienten, såväl skriftligt som muntligt, en rational för kombinerad behandling. Företrädesvis utifrån en biopsykosocial modell

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera kring och värdera
 • Evidensen för simultan och sekventiell kombinerad behandling vid psykiatriska syndrom;
 • Potentiella etiska dilemman när en kombinerad behandling diskuteras med patienten, t.ex. vikten av att patientens rätt till att tacka nej till en kombinerad behandling respekteras fullt ut

Moment 3: KBT-tekniker för att öka följsamheten med psykofarmakabehandling (1 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för
 • Evidensen för KBT-tekniker som ett verktyg för att öka såväl följsamheten med den psykofarmakologiska behandlingen som följsamheten med nedtrappningsprogram;
 • Vanliga åsikter, beträffande risk vs. nytta med kombinerad behandling, hos patienter som uppvisar negativa reaktioner när en sådan behandling diskuteras eller har låg följsamhet med pågående kombinerad behandling;
 • KBT-tekniker som syftar till att nyansera patientens åsikter beträffande risk vs. nytta med en kombinerad behandling och/eller öka följsamheten med den psykofarmakologiska behandlingen;
 • Hur KBT-tekniker kan användas under nedtrappningsfasen av psykofarmaka (sekventiell behandling);
 • Strategier för att få en bra arbetsrelation med psykofarmakaförskrivande läkare/psykiater

Färdighet och förmåga
 • Identifiera och analysera vanliga åsikter hos patienter rörande risk vs. nytta med kombinerad behandling. Primärt hos patienter som uppvisar negativa reaktioner när en sådan behandling diskuteras eller vid låg följsamhet med pågående kombinerad behandling;
 • Tillämpa KBT-tekniker för att nyansera patientens bild av risk vs. nytta med en kombinerad behandling samt öka följsamheten med den psykofarmakologiska behandlingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera kring och värdera
 • Evidensen för KBT-tekniker som ett verktyg för att öka följsamheten med den psykofarmakologiska behandlingen samt följsamheten med nedtrappningsprogram;
 • forskningen kring kombinerad behandling;
 • Potentiella etiska dilemman vid tillämpningen av KBT för att öka följsamheten med den psykofarmakologiska behandlingen

Innehåll

 • Grundläggande psykofarmakologi
 • Kombinationsbehandlingar: KBT och psykofarmaka
 • KBT-tekniker för att öka följsamheten med den farmakologiska behandlingen samt följsamheten med nedtrappningsprogram

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning och litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov samt praktiska färdighetsprov.

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen skall studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Vid mer än 20 % frånvaro under momentet kan det inte godkännas via ersättningsuppgifter. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk