Kursplan för Professionskurs II

Psychotherapy as a Profession II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP512
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-04-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgångna moment skall studenten kunna:

Moment 1: Skriftlig yrkesetisk reflektion (1 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för
-Etiska riktlinjer för psykoterapeuter i allmänhet och psykoterapeuter med KBT-inriktning i synnerhet såsom de formulerats av ledande nationella och internationella organisationer

Färdighet och förmåga
-Identifiera etiska dilemman i yrkesutövningen och hantera dessa med handlingar som är baserade på etiska reflektioner kring konsekvenserna av olika beslutsalternativ;
-Tillämpa etiska principer för psykoterapeuter i mötet med patienter;
-Identifiera eventuella konflikter mellan yrkesetiken och etiken inom den organisation psykoterapeuten verkar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Värdera och analysera det egna yrkesutövandet utifrån etiska principer, dels inom grundyrket och dels inom psykoterapeutyrket (yrkesetisk reflektion);
-Värdera och analysera eventuella konflikter mellan egna värderingar och normer samt de som psykoterapeuter förväntas ha enligt yrkesetiska riktlinjer

Moment 2: Personlig erfarenhet av KBT (3 hp)

Kunskap och förståelse
Redogöra för
-KBT-teoretiska arbetssätt och modeller avseende terapeutisk kompetensutveckling, egenvård, personlig utveckling samt terapeutiskt arbete med egna svagheter (problem) som kan påverka yrkesutövningen

Färdighet och förmåga
-Identifiera egna styrkor och svagheter i relation till kommande professionella krav i yrkesutövningen;
-Terapeutiskt arbeta med dels egna svagheter (problem) som kan påverka yrkesutövningen och dels med fokus på egenvård, personlig utveckling och kompetensutveckling;
-Skapa former för yrkesutövningen där risken för egen stressrelaterad ohälsa/utmattning minimeras;
-Tillgodose behovet av återhämtande aktiviteter vid sidan av det emotionellt krävande psykoterapeutyrket

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera över
1. Egna styrkor och svagheter i relation till kommande professionella krav i yrkesutövningen;
2. Hur det ”personliga självet” och egna livserfarenheter påverkar det ” professionella självet”;
3. Hur lärandet under momentet lett till ökad förståelse för och kunskap om tidigare mindre kända aspekter av den egna personen (ökad självkännedom);
- Värdera det empiriska stödet för olika former av personliga erfarenheter av KBT (traditionell egenterapi, mindfulness-meditation, själverfarenhet/reflektionsprogram) vad gäller terapeutisk kompetens, personlig utveckling samt behandlingsutfall

Moment 3: Att undervisa och handleda i KBT (1 hp)

Kunskap och förståelse
- Redogöra för olika undervisningsformer och evidensen för dessa;
- Välja undervisningsform utifrån vilka lärandemål som ska uppnås;
- Beskriva olika psykoterapeutiska kompetensdomäner och hur kompetens inom dessa kan bedömas;
- Redogöra för

 • Olika handledningsmodeller;
 • Skillnaden mellan driftshandledning och utbildningshandledning;
 • Förekommande skalor inom KBT för skattning av terapeutisk kompetens uppvisad under sessioner
Färdighet och förmåga
- Uppvisa praktiska undervisningsfärdigheter;
- Bedöma medstudenters undervisning och kliniska arbete samt ge konstruktiv återkoppling på denna;
- Skatta psykoterapisessioner inom KBT med etablerad skala

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över sin egen undervisning inklusive handledning;
- Reflektera över egna kunskapsbehov rörande undervisnings- och handledningsfärdigheter;
- Värdera olika psykoterapiskattningsskalor inom KBT

Innehåll

- Yrkesetisk självreflektion;
- Personlig erfarenhet av KBT;
- Att undervisa och handleda i KBT

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning (egen undervisning), själverfarenhet/reflektionsprogram, mindfulness-meditation samt litteraturseminarier.

Examination

Moment 1: Skriftlig yrkesetisk reflektion (1 hp)
Examination sker genom:

 1. Skriftlig yrkesetisk självreflektion;
 2. Muntlig examination av den etiska självreflektionen samt undervisningen och litteraturen
Moment 2: Personlig erfarenhet av KBT (3 hp)
Examination sker genom:
 1. Aktivt deltagande i olika själverfarenhetsgrupper;
 2. Skriftlig reflektion över hur de olika själverfarenhetsövningarna ökat självkännedom m.m.;
 3. Muntlig examination av den skriftliga reflektionen samt undervisningen och litteraturen
Moment 3: Att undervisa och handleda i KBT (1 hp)
Examination sker genom:
 1. Genomförande av egen undervisning;
 2. Bedömning av medstudenters undervisning och kliniska arbete samt konstruktiv återkoppling på denna
Generellt för moment 1-3
All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen skall studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Vid mer än 20 % frånvaro under momentet kan det inte godkännas via ersättningsuppgifter. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

Övriga föreskrifter

Alternativ examinationsform
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Experiencing CBT from the inside out : a self practice/self-reflection Bennett-Levy, James.; Thwaites, Richard; Haarhoff, Beverly; Perry, Helen

  New York: Guilford, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Teaching and Supervising Cognitive Behavioral Therapy Sudak, Donna M.; Codd, R. Trent; Fox, Marci G.; Sokol, Lesl

  John Wiley & Sons, 2015

  Se bibliotekets söktjänst