Kursplan för Transdiagnostisk (processinriktad) KBT

Transdiagnostic Models and Methods in CBT

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP513
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-04-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
Redogöra för
- Historisk framväxt och nuvarande status (evidens) för transdiagnostisk (processinriktad) KBT;
- Likheter och skillnader mellan transdiagnostisk, syndromspecifik och generisk KBT;
- Transdiagnostiska mekanismer (processer) och modeller;
- Transdiagnostiska behandlingsmanualer (protokoll);
- Transdiagnostisk KBT-baserad fallformulering;
- Vilka KBT-metoder som bör väljas för att påverka vilka transdiagnostiska vidmakthållandeprocesser

Färdighet och förmåga
- Identifiera transdiagnostiska mekanismer;
- Utforma en transdiagnostisk fallformulering;
- Upprätta en transdiagnostisk behandlingsplan (mål och interventioner);
- Delge klienten, såväl skriftligt som muntligt, den transdiagnostiska fallformuleringen och behandlingsplanen;
- Tillämpa KBT utifrån ett transdiagnostiskt (processinriktat) synsätt;
- Ta hänsyn till kulturella faktorer och genusaspekter vid tillämpningen av transdiagnostisk KBT;
- Utvärdera behandlingseftekten av transdiagnostisk KBT med tydliga mekanismmål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och kritiskt granska transdiagnostisk KBT i relation till syndromspecifik och generisk KBT;
- Värdera det empiriska stödet för transdiagnostisk KBT;
- Reflektera kring kulturella faktorer och genusaspekter vid tillämpningen av transdiagnostisk KBT;
- Reflektera kring och värdera etiska dilemman vid tillämpningen av transdiagnostisk KBT

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av tidigare, mer översiktliga, utbildningsinslag om transdiagnostisk (processinriktad) KBT.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, kliniska demonstrationer, gruppövningar, färdighetsträning och litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov samt praktiska färdighetsprov.

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen skall studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Vid mer än 20 % frånvaro under momentet kan det inte godkännas via ersättningsuppgifter. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

Övriga föreskrifter

Alternativ examinationsform
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Barlow, David H.; Farchione, Todd J. Applications of the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders

  New York, N.Y.: Oxford University Press, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barlow, David H. Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. : Therapist guide

  2 ed.: [New York]: Oxford University Press, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst