Kursplan för Psykologi A

Psychology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-08-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin.
· Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena.
· Föra diskussioner kring och göra kopplingar mellan teori och vardagssituationer.
· Identifiera och föreslå sätt att förebygga metodologiska problem vid vetenskapliga studier av mänskligt beteende i samband med val av metod och design.
· Redogöra för teoretiska grundprinciper i deskriptiv statistik och elementär statistisk inferens samt tillämpa dessa principer på metodologiska frågeställningar.
· Praktiskt använda ett datorbaserat statistikprogram och med hjälp av detta beskriva en datamängd.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.
· Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara olika observerade fenomen, samt identifiera eventuella brister hos dessa modeller.
· Redogöra översiktligt för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden.
· Utifrån kognitionspsykologiska principer ge förslag på tillämpningar på t.ex. inlärningssituationer.
· Formulera ett kognitionsvetenskapligt problem samt identifiera metoder för att lösa detta problem.
· På grundläggande nivå planera och genomföra en mindre undersökning av ett kognitivt fenomen med mänskliga deltagare.
· Sammanställa och beskriva data och dra grundläggande slutsatser utifrån resultaten.
· I gruppsamarbete producera en skriftlig rapport som i stora drag följer vedertagna formella kriterier samt efterlever grundläggande krav på vetenskaplighet.
· Muntligt kunna föra kritiska diskussioner av vetenskaplig metod i andra studenters arbeten samt försvara annans kritik av eget arbete.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· förvärvat kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa,
· förvärvat kännedom om människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren, och kunna redogöra för huvuddragen i sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling,
· förvärvat kännedom om hur individens utveckling är beroende av kulturella och samhälleliga förhållanden och kunna redogöra för kulturella och samhälleliga faktorers betydelse i individuell utveckling,
· kunna redogöra för forskning inom utvecklingspsykologiska problemområden,

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning.
· Redogöra för relevanta argument i diskussionen beträffande om och hur personlighet kan mätas.
· Redogöra för metodologiska angreppssätt i studiet av personligheten, t.ex. inom biologisk personlighetsforskning och med hjälp av ett personlighetstest.
· Redogöra för principen om operationalisering av personlighetspsykologiska begrepp med hjälp av en skala med samvarierande items, och i en enkel rapport kommentera utfallet när data samlats in med en egenkonstruerad sådan skala.

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge en översikt av psykologins centrala ämnesområden och en introduktion i metod och statistik. I kursen ingår, utöver en allmän introduktion, områden som kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi
Delkursen är indelad i tre moment, varav 2 är poänggivna:

1. Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp). Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär och skall bland annat ge en uppfattning om vad de kommande studierna innehåller.

2. Grundläggande metod- och statistikmoment (1,5 hp). Momentet innehåller grundläggande metod och deskriptiv statistik t.ex. olika centralmått och spridningsmått.

3. Forskningsinformation (0 hp). Momentet innehåller en presentation av den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen för närvarande.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi
Delkursen ger en allmän introduktion till inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Inlärningsavsnittet (motsvarande 1,5 hp) behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön, med betoning på klassisk och operant betingning. Kursens tonvikt ligger på kognitionspsykologi (motsvarande 4,5 hp) som behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med bl.a. minne som en central komponent. Övriga områden som berörs är neuropsykologi, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. I ett laborationsmoment utförs en experimentell undersökning som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen (motsvarande 1,5 hp) med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi
Delkursen ger en allmän introduktion till området utvecklingspsykologi och innehåller följande moment:

Centrala utvecklingspsykologiska teorier:
Detta moment avser att belysa teorier om människans utveckling utifrån ett mognads- och inlärningsteoretiskt, kognitivt, evolutionspsykologiskt och psykodynamiskt perspektiv

Funktionsutveckling:
Undervisningen speglar aspekter av människans utveckling och ger grundläggande kunskaper om individens förutsättningar, om samspelet mellan arv och miljö samt om sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling

Delkurs 4: Personlighetspsykologi
Delkursen innehåller följande delar: Kursen ger först en allmän teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt / socialkognitivt perspektiv på personlighet presenteras. Personlighet i förhållande till biologi och hälsa liksom personlighet och psykiska störningar redovisas och diskuteras. Utrymme ägnas åt personlighetsbegreppet och –mätning i praktisk verksamhet. Kursen innehåller också en laboration i personlighetspsykologi (omfattning 3 högskolepoäng).

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning i samband med laborationer.

Examination

Delkurserna examineras i form av skriftliga prov och i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Dessutom ingår obligatoriskt deltagande vid seminarier/föreläsningar. Varje moment examineras för sig.
Vid examination används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av följande fyra moment: Introduktion: Psykologin som vetenskap och ämnesområde, Kognitionspsykologi, Utvecklingspsykologi och Personlighetspsykologi (4,5 hp). Samt godkänd på övriga moment.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Närvaro vid laborationer och gruppövningar är obligatorisk. Härtill kommer obligatorisk närvaro vid forskningspresentation under rubriken "forskningsintroduktion". Eventuella krav på ytterligare obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför delkurs.

Kursen kan även ingå i Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 42, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

 • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare

  2: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Psychology : the science of mind and behaviour Passer, M.; Smith, R. E.; Holt, N.; Bremner, A.; Sutherland, E.; Vliek, M.

  senaste uppl. av European ed.: London: McGraw-Hill,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

 • Domjan, M The Essentials of Conditioning and Learning

  3 ed.: Belmont: Thomson Wadsworth, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goldstein, Eugen Bruce Cognitive psychology

  3. ed., International ed.: Belmont, Calif.: Wadsworth, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7,5 hp

 • Larsen, Randy J.; Buss, David M. Personality psychology : domains of knowledge about human nature

  4. ed. (International student edition): New York: McGraw-Hill, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan d 1935-; Hultåker, Oscar Enkätboken

  senaste uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor