Kursplan för Musikpsykologi A1

Psychology of Music A1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS730
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-07-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för centrala frågeställningar om upplevelser och beteenden i samband med musik,
- definiera och tillämpa viktiga begrepp som tonhöjd, klangfärg, rytm, melodi och harmonik,
- återge huvuddragen i teorier som förklarar hur musiker avläser musikaliska strukturer från notbilder, lagrar dem i minnet genom övning och omsätter dem motoriskt i ett uttrycksfullt utförande,
- sammanfatta de fysiska, psykologiska och sociala problem som ofta drabbar yrkesmusiker och ge exempel på hur dessa problem kan hanteras,
- särskilja de olika aspekter som ingår i begreppet musikupplevelse,
- diskutera metodproblem som utmärker studiet av musikupplevelser,
- förklara de främsta teorierna om hur och varför musik väcker känslor,
- aktivt delta i diskussioner där musikpsykologisk forskning kritiseras.

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till musikpsykologin (3 hp)
Kursen inleds med en översikt över musikpsykologins olika studieområden, och dess relationer till angränsande områden. Därefter genomgås grunderna för ljud, hörsel och musikakustik som bakgrund till kommande avsnitt, som behandlar tonhöjd och tonsystem, klangfärg, rytm, melodi och harmonik såsom de beskrivs i modern empirisk forskning.

Delkurs 2: Musikutförande (6 hp)
Denna delkurs innebär en genomgång av olika moment i instudering och utförande av musik: Representation av musik, övning, interpretation, notläsning, feedbackprocesser, improvisation, motoriska processer, mätningar och teoretiska modeller av musikutföranden, inverkan av fysiska, psykologiska och sociala faktorer, samt bedömning av musikutföranden. Anknytningar görs till pågående forskning om musikutförande vid institutionen.

Delkurs 3: Musikupplevelse (6 hp)
Denna delkurs ägnas dels åt en översikt över olika aspekter av musikupplevelse och de faktorer som kan påverka denna, dels åt genomgång och diskussion av ett antal utvalda undersökningar om musikupplevelse med tonvikt på metodproblem i sådana undersökningar. Ett särskilt avsnitt ägnas åt känslor i samband med musikupplevelse. Deltagarnas egna erfarenheter och synpunkter tillvaratas, och anknytning görs till pågående forskning om musikupplevelse vid institutionen.

Undervisning

Undervisningen innebär huvudsakligen lektioner med demonstrationer och diskussioner.

Examination

Examination sker i form av hemskrivning. Betygsskala U-G-VG. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs att man är väl godkänd på delkurserna 2 och 3.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på halvfart och förutsätter att deltagare har tillgång till Internet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 23, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Introduktion till musikpsykologi

Litteratur enligt lärares anvisningar (50 sidor)

Delkurs 2: Musikutförande

 • Parncutt, R.; McPherson, G.E. The science and psychology of music performance : Creative strategies for teaching and learning

  New York: Oxford University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gabrielsson, A The performance of music

  Institutionen för psykologi,

  Kompendium delas ut på föreläsning.

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar (200 sidor)

Delkurs 3: Musikupplevelse

 • Juslin, Patrik N. Musical emotions explained : unlocking the secrets of musical affect

  First edition.: Oxford: Oxford University Press, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar (100 sidor)

Versioner av litteraturlistan