Kursplan för Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Philosophy of Science and Research Methodology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP504
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: Antagen till psykoterapeutprogrammet samt godkänd på kurs 1 (2PP501) och 2 (2PP502).
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgångna moment skall studenten kunna:

Moment 1:
Vetenskapsteori, debatter och dialoger inom psykoterapiforskningen (2 hp)


Kunskap och förståelse

 • Beskriva olika vetenskapsteoretiska synsätt;
 • Redogöra för psykoterapiforskningens varierande mål;
 • Redogöra för effekter av psykoterapi inklusive möjliga negativa effekter;
 • Redogöra för kunskap om psykoterapins verkningsmekanismer;
 • Beskriva aktuella debatter och dialoger inom psykoterapiforskningen
Färdighet och förmåga
 • Reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på nutida vetenskap;
 • Reflektera över psykoterapiforskningens betydelse för klinisk psykoterapeutisk verksamhet;
 • Diskutera hur förändring kan komma till i psykoterapeutisk verksamhet;
 • Diskutera kunskapsläget inom psykoterapiforskning och identifiera behovet av ny kunskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera studier i relation till olika vetenskapsteoretiska synsätt;
 • Reflektera kring vinster och risker vid användning av psykoterapeutiska metoder;
 • Kritiskt granska och värdera argument för- och emot olika ståndpunkter i psykoterapidebatten
Moment 2:
Forskningsmetodik (4,5 hp)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för stegen i den psykoterapeutiska forskningsprocessen i sin helhet;
 • Redogöra för olika kvantitativa forskningsdesigner och övriga faktorer som påverkar möjligheten att dra valida slutsatser;
 • Redogöra för etiska riktlinjer vid psykologisk forskning
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa kunskaper om kvantitativ forskningsmetodik vid planering av psykoterapeutisk forskning på ett sätt som möjliggör studier av hög validitet;
 • Föreslå förbättringar i design och metod av genomförda studier;
 • Identifiera etiska aspekter vad gäller psykoterapiforskning, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Ta ställning till, motivera och värdera olika forskningsmetoder;
 • Ta ställning till studier med olika designer och värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter;
 • Reflektera kring etiska aspekter hos befintlig forskning samt vid planering av studier
Moment 3:
Klinisk utfallsmonitorering och utvärdering – skalor och mätmetoder (1 hp)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för relevanta forskningsstudier vad gäller klinisk utfallsmonitorering och utvärdering;
 • Redogöra för relevanta kliniska utvärderingsmått vid olika former av problematik och för olika grupper
Färdighet och förmåga
 • Utvärdera det egna kliniska psykoterapeutiska arbetet med relevanta utfallsmått på ett strukturerat sätt;
 • Återkoppla den kliniska utvärderingen till patienten på ett sätt som gagnar det terapeutiska arbetet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Ta hänsyn till och reflektera över etiska aspekter vid klinisk utvärdering

Innehåll

 • Vetenskapsteori
 • Forskningsdesign, forskningsmetoder
 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
 • Forskningsetik och etik vid klinisk utvärdering
 • Klinisk utvärdering av det egna patientarbetet

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppövningar, praktisk färdighetsträning samt interaktiva seminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov i an­slutning till respektive moment. Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande kurstillfälle och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bergin, Allen E.; Garfield Sol L., Lambert, Michael J. Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change

  6. ed.: Hoboken, N.J.: Wiley, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kazdin, Alan E. Research design in clinical psychology

  Fifth edition.: Boston: Pearson, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan