Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Läsåret 2023/2024

Bild för Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2023/2024
Anmälan

Är du intresserad av människor och varför vi människor beter oss som vi gör i olika situationer? Då har du hittat rätt program. Här läser du både psykologi, sociologisk socialpsykologi och pedagogik. I centrum för denna teoretiska utbildning står människans upplevelser, tankar, känslor och beteenden. Ur olika infallsvinklar studerar och undersöker du hur människan lär sig, kommunicerar och agerar som individ och i samspel med andra. Det ger dig viktig och spännande kunskap såväl för livet som för arbetslivet.

Om programmet

Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer och behövs i många yrken. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera och förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande.

Fokus i utbildningen ligger på det mänskliga beteendet och hur det påverkas av psykologiska, biologiska, sociala och samhälleliga faktorer. Det ger dig en bred teoretisk grund som bygger på psykologi, pedagogik samt sociologi och socialpsykologi. Ämneskombinationen ger dig lika perspektiv på mänskligt beteende och flera olika sätt att ge möjliga förklaringar till varför vi människor gör som vi gör.

Utbildningen ger dig

  • bred, teoretisk kunskap och förståelse inom pedagogik, psykologi och socialpsykologi med specialisering i något av ämnena
  • ett helikopterperspektiv på hur människan fungerar i olika sociala sammanhang
  • särskild kompetens inom utvärdering, något som kan vara värdefullt i en värld där det mesta måste utredas och utvärderas.

Programmet innehåller få praktiska moment. Istället ligger tonvikten på att studera och få förståelse för hur vi människor lär oss samt hur vi samverkar och kommunicerar med varandra. Du kommer till exempel att läsa kurser i utvecklingspsykologi, om identitet och kultur och hur pedagogiken kan användas som redskap. Senare under utbildningen specialiserar du dig i antingen psykologi, pedagogik eller socialpsykologi.

Din anställningsbarhet vässas ytterligare i kurserna som är inriktade mot kvalificerad utvärdering. Du lär dig olika vetenskapliga metoder för utvärdering och att noggrant bedöma i efterhand vad en verksamhet resulterat i. Under utbildningens gång diskuterar vi även vad kunskaper inom de beteendevetenskapliga ämnena innebär ur ett etiskt och självreflekterande perspektiv.

Utifrån din breda och teoretiska kunskap, där du kan ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet, har du vid utbildningens slut en gedigen beteendevetenskaplig grund att stå på. Du har fått verktyg för att kunna undersöka, beskriva och förklara handlingar och reaktionssätt hos människan, individuellt, i grupp och i samhället. Din ämnesbredd och ditt helhetsperspektiv på människan blir din främsta tillgång.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts/Social Science) med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Thorsén
Kommer från: Segeltorp, Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår för att försöka klura ut vad jag ville utbilda mig till. Det slutade med att jag hamnade på juristprogrammet i ett år innan jag insåg att det inte var ett program för mig. När jag kom fram till det gick jag tillbaka till det jag vet intresserar mig, beteende. På gymnasiet läste jag samhällsprogrammet med beteende som inriktning och älskade alla de ämnen jag fick läsa där, bland annat psykologi som var ett av mina absoluta favoritämnen. Så att läsa beteendevetenskap blev ett ganska naturligt val och ett val jag är väldigt nöjd med!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– På det stora hela skulle jag säga ja! Det kanske är mer teoretiskt uppbyggt än jag hade väntat mig, men det tycker jag är ganska trevligt. Och med tanke på att det var de beteendevetenskapliga ämnena jag ville tillbaka till så motsvarar det verkligen förväntningarna.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är att man får en sådan teoretisk bredd. I och med att vi läser både psykologi, sociologi och pedagogik får vi tre infallsvinklar för att kunna förklara beteenden på olika sätt. Inom dessa områden finns det också olika sätt att ge förklaringar till varför vi människor gör som vi gör. Man får lära sig allt från hur hjärnan påverkar vårt beteende till hur grupper och samhället i stort påverkar oss. Den breda förståelsen för hur komplexa våra beteenden faktiskt är tycker jag är mest intressant!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Det beteendevetenskapliga programmets förening, FUB, anordnar varje år en inspark som håller på under de första veckorna av terminen. Detta är nog det bästa sättet att lära känna de människor man ska läsa med under tre år. Sedan är just detta program väldigt litet så man lär även känna de som läser terminerna över en också. Föreningen brukar också under terminens gång anordna olika aktiviteter, bland annat pubrundor, dodgeballmatch mot psykologerna och quizkvällar.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror lite på vad man läser och hur långt man har kommit. Jag läser termin fyra på programmet och har valt psykologi som fördjupningsämne. På denna kurs är det mycket tid på campus. Oftast har vi minst en föreläsning om dagen och den brukar vara på antingen två eller tre timmar. Efter det så är det självstudier som gäller. Oftast sitter jag i grupp med mina kursare efter föreläsningarna och går igenom vad som sagts på föreläsningen samt ser om det var något man inte riktigt förstod. Under sociologin och pedagogiken blir det ännu mer självstudier.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är variationen av människor. Det kommer människor från flera olika delar av Sverige (och världen) för att plugga på universitetet. Det gör att man lär känna väldigt många människor som man inte hade träffat annars. Utöver det så går det inte att komma ifrån att nämna våra nationer. Uppsala universitet erbjuder ett av de bättre studentliven och det är mycket tack vare nationerna som anordnar flertalet olika aktiviteter. Vill man ha något att göra så finns det något att göra.

Vad har varit mest utmanande?
– Självstudierna är alltid något jag upplevt som utmanande, att sitta fokuserat och få saker gjorda utan att distraheras av annat. Personligen vet jag att jag inte kan plugga hemma, det finns alldeles för många störningsmoment i mitt rum på 19 kvm. För att hantera det så jag brukar ta mig till ett campus i närheten när jag behöver plugga, det fungerar för mig. Att plugga med kompisar underlättar också, då kan man motivera varandra till att ta tag i plugget. Oftast brukar jag lägga upp mitt plugg som våra föreläsningar är uppbyggda: jag pluggar i 45 minuter och sen får jag en paus på 15 minuter då jag kan kolla på telefonen eller prata men den jag sitter och pluggar med.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att förstå hur människor fungerar så jag förhoppningsvis kan hjälpa andra att förstå hur människor fungerar. Jag vill skapa en bred grund att stå på för att öka mina möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Triangeln en varm vår- eller sommar dag med något gott att äta och med ett bra sällskap!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Kan man skriva något annat än valborgsfirandet här? Tror inte det.

Vad gör du om fem år?
– Då jobbar jag förhoppningsvis med att förbättra människors psykiska hälsa på ett eller annat sätt. Har någon idé om att tackla arbetsplatsernas del i människor psykiska ohälsa.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Beteendevetenskap är ett brett område där psykologi, sociologi och socialpsykologi samt pedagogik ingår. Gemensamt för dem alla är att de studerar mänskligt beteende men ur olika aspekter.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Psykologiämnet kan delas in i en mängd olika områden, som till exempel kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Inom ämnet undersöker vi hur individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Vi studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken undersöker vi fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

Du börjar dina studier med ett basblock om 90 hp där du läser grundkurserna i psykologi för beteendevetenskapligt kandidatprogram, sociologi och socialpsykologi samt pedagogik. Därefter väntar ytterligare tre terminer med fortsättnings- och fördjupningskurser inom antingen psykologi, socialpsykologi eller pedagogik. Du väljer det som intresserar dig mest och anpassar det till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Våra studievägledare erbjuder dig hjälp med att hitta din nisch.

Till fördjupningskurserna har du som programstudent platsgaranti till någon av ämnesinriktningarna. Det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom. I utbildningen ingår också en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering. Den ger dig både perspektiv på, och metoder för, utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Kurser inom programmet

Termin 1

Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3

Pedagogik A, 30 hp

Termin 4

Psykologi B, Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp

Termin 5

Utvärderingsterminen, 30 hp:

Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp

Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp

Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6

Psykologi C, Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Om undervisningen

Programmet omfattar 6 terminers heltidsstudier. Din hemvist kommer främst att vara på campus Blåsenhus där du läser psykologi och pedagogik. På campus Engelska parken läser du sociologi och socialpsykologi.

Undervisningsformerna varierar beroende på ämnet och kursens innehåll. De kan bestå av föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete och fördjupningsuppgifter. Kurslitteraturen du läser kommer till stor del att vara på engelska.

Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Karriär

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs särskild kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du hittar beteendevetarna inom alla arbetsmarknadens sektorer. Många hittar sin nisch inom exempelvis behandlingsarbete i olika former. Andra arbetar med gruppdynamik, organisationsfrågor och arbetsmiljö eller som utredare. Som beteendevetare arbetar du nära de områden som socionomer, personalvetare och samhällsvetare jobbar med men ur ett annat perspektiv och utgångsläge.

Din breda kompetens öppnar upp för många olika möjligheter där beteendevetenskapliga färdigheter behövs. Exempel på områden och verksamheter är:

  • rehabiliterings- och behandlingsarbete
  • ungdomsvård och kriminalvård
  • förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete
  • gruppdynamik, organisationsfrågor och arbetsmiljö
  • stödjande eller rådgivande arbete.

Som nyutexaminerad kan det vara svårt att få sitt drömjobb på en gång. Arbetsmarknaden är väldigt konjunkturkänslig. För att bredda dina möjligheter kan du komplettera med andra ämnen. Många studenter väljer att bredda sin kompetens med exempelvis juridik, genusvetenskap, IT, företagsekonomi, informatik, organisation eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Självklart kan du också vidareutbilda dig med att exempelvis läsa ett masterprogram.

Karriärstöd

Under din studietid finns det möjlighet att kontakta programmets studievägledare för stöd, motivation och vägledning. Bland annat erbjuder de professionell individuell utveckling som löper som en röd tråd genom dina studier fram till termin 6. Tillsammans arbetar ni med att hitta din ämnesinriktning och ditt specialområde som kan leda till arbete.

Under hela din studietid erbjuder även UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2555 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Om du har frågor om utbildningen, karriärmöjligheter eller vill boka tid för studievägledning kan du kontakta institutionens studievägledare: studievagledare@psyk.uu.se.

Kontakt

Studievägledare Karin Rehn

karin.rehn@psyk.uu.se

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

info@psyk.uu.se