Psykologprogrammet 2020/2021

Bild för Psykologprogrammet 2020/2021
 • 300 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel skola, sjukvård, företag, kriminalvård, försvar eller socialtjänst.

Om programmet

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning med en fast struktur. Utbildningen ger både en gedigen teoretisk grund inom psykologi och praktiska färdigheter som behövs i psykologyrket. Studierna förbereder dig för uppgifter inom utredning och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Du lär dig såväl behandlingsinsatser vid olika problem som förebyggande arbete. Utbildningen ger dig träning i arbetsmetoder som används inom psykologens olika verksamhetsområden. Psykologprogrammet utgör också en bra förberedelse för forskarutbildning.

Examen

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen gör du minst ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Roosa Porthén
Från:  Västerås
Läser:  Psykologprogrammet


Varför valde du den här utbildningen?
– Jag tyckte att ämnet psykologi var väldigt intressant på gymnasiet och visste att jag ville jobba med människor på något sätt. Då kändes psykologprogrammet som ett bra val.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är mer självständigt än gymnasiet. Man har eget ansvar över studierna och det är ingen lärare som påminner en om att plugga, men det innebär också mer frihet att välja hur man bäst spenderar sin egen tid för att lära sig materialet innan tentan.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att plugga vid Uppsala universitet är att man får både och; en bra och pålitlig utbildning och det otroliga studentlivet. Det är verkligen en upplevelse utöver det vanliga.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagarna ser lite olika ut på olika kurser. Men en vanlig dag innebär ofta en föreläsning, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen, och sen eget arbete kombinerat med olika praktiska inslag i de olika kurserna.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för min utbildning är hur vi först börjar väldigt brett med översiktskurser i psykologi, och sedan successivt närmar oss det praktiska i att faktiskt jobba som psykolog.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var såklart lite nervös inför första tentan, men jag hade pluggat bra inför den och kände därför att jag hade koll på materialet. När jag väl satt i tentasalen kändes det lugnt och gick bra. Man lär sig efter hand att känna efter om man pluggat tillräckligt, och i så fall behöver man inte vara orolig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Psykologprogrammet leder till en psykologexamen vilket betyder att väldigt många av oss som läser programmet sedan jobbar kliniskt som psykologer, det vill säga med patienter. Men det finns även andra områden psykologer kan jobba i. Mitt mål är därför att få en bra utbildning som jag antingen kommer att använda för att jobba med patienter, eller till att få nischad kunskap jag kan använda för att sticka ut i andra branscher.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Studentlivet i Uppsala är fantastiskt! De veckor då jag har mer tid kan jag gå på någon aktivitet med min studentförening på måndag kväll, hänga på nationspub tisdag kväll, plugga på ett café med några kursare onsdag kväll och gå ut och dansa på nationsklubb torsdag kväll. På helgerna finns ofta större, mer späckade evenemang som baler och gasquer (=sittningar), som är riktigt häftiga och blir fina minnen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva med Hogwarts-känsla i tysta läsesalen.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg som är en enda stor festival i en, två, tre, fyra eller till och med fem dagar om man vill!

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar som psykolog och gör livet bättre för mina patienter!

Hösten 2016

Registrera ditt intresse

Upplägg

Teoretiska studier inom till exempel utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. Metodutbildning förekommer under hela programmet. Kunskap om utveckling av grupper, organisationer och miljöplanering är andra stora moment i utbildningen till psykolog. Inom ramen för programmets examensmål "Värderingsförmåga och förhållningssätt" ägnas tid åt professionell utveckling genom hela utbildningen. Detta sker till exempel genom reflektionsuppgifter, gruppsamtal och övningar.

Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi.

Praktiska moment finns genom hela programmet. Utbildning och träning i utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå får du under senare delen av utbildningen. Detta gäller även psykoterapi där utbildning och träning kommer längre fram inom programmet.

Under sjätte terminen genomför du cirka 14 veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på en arbetsplats där psykologer är verksamma.

Termin sju väljer du inriktning på teoretisk fördjupning och handledning av patientarbete. Inom programmet får du en grundläggande psykoterapiutbildning.

Kurser inom programmet

Grundnivå
Introduktion till psykologi, 7,5 hp
Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5 hp
Utvecklingspsykologi I, 7,5 hp
Personlighetspsykologi I, 7,5 hp
Forskningsmetod I, 7,5 hp
Biologisk psykologi I, 7,5 hp
Perceptionspsykologi I, 7,5 hp
Socialpsykologi I, 7,5 hp
Gruppsykologi I, 7,5 hp
Sociologi I, 7,5 hp
Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, 7,5 hp
Utvecklingspsykologi II, 7,5 hp
Vuxenliv och åldrande I, 7,5 hp
Personlighetspsykologi II, 7,5 hp
Psykiatri/psykopatologi I, 7,5 hp
Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning I, 7,5 hp
Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I, 7,5 hp
Utredningsmetodik I, 15 hp
Undersökningsmetoder och rapportering I, 7,5 hp
Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I, 7,5 hp
Psykologpraktik, 22,5 hp

Avancerad nivå
Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, 7,5 hp
Hälsopsykologi och beteendemedicin I, 7,5 hp
Människa och miljö I, 7,5 hp
Organisationsteori I, 7,5 hp
Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp
Forskningsmetod II, 7,5 hp
Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, 7,5 hp
Forskningsmetod III, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp
Valbar breddning/fördjupning, 15 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 7-9. Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och handledning. Projektarbeten, laborationer och studiebesök förekommer också.

Den största delen av undervisningsmomenten kräver aktiv närvaro, till exempel på gruppövningar och tillämpningsmoment. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig text.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt i form av skrivningar, rapporter och redovisningar, men också i form av tillämpade färdigheter.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete under handledning om 30 högskolepoäng (hp), ofta inom något av psykologiska institutionens forskningsprojekt.

Karriär

Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

De flesta psykologer är anställda inom kommuner och landsting och arbetar inom exempelvis:

 • mödra- och barnhälsovård
 • förskola
 • skola
 • barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet
 • kroppssjukvård och psykiatrisk sjukvård
 • socialtjänst
 • habiliteringsverksamhet
 • företagshälsovård
Statligt anställda psykologer finns bland annat inom arbetsmarknadsverket, försvaret och kriminalvården. Psykologer finns anställda i företag och organisationer där de främst arbetar med personal- och organisationsfrågor. Psykologer arbetar också inom konsultföretag, då ofta med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. Psykologer arbetar även med undervisning, forskning och administration. Psykologexamen är forskningsförberedande och ger möjlighet att söka doktorandstudier.

Arbetsmarknaden för psykologer förändras och utvidgas kontinuerligt till nya områden där samhällsutvecklingen påverkar vilka områden som framledes kommer att vara i fokus.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Psykologprogrammet

300 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2350 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 450000 kr

Psykologprogrammet

300 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7350 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 450000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katarina Petersson

studievagledare@psyk.uu.se

018-471 21 50