Psykologprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Psykologprogrammet 2022/2023
 • 300 hp
 • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel skola, sjukvård, företag, kriminalvård, försvar eller socialtjänst.

Om programmet

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning med en fast struktur. Utbildningen ger både en gedigen teoretisk grund inom psykologi och praktiska färdigheter som behövs i psykologyrket. I utbildningen ingår även praktik, tillämpade- och professions moment. Forskare och yrkesverksamma psykologer undervisar inom de olika kurserna exempelvis inlärnings- och kognitionspsykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi, social- och organisationspsykologi, utredningspsykologi, klinisk psykologi och psykologisk behandling och många andra kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Studierna förbereder dig för en bred arbetsmarknad med uppgifter inom utredning och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Du lär dig såväl behandlingsinsatser vid olika problem som förebyggande arbete. Utbildningen ger dig träning i arbetsmetoder som används inom psykologens olika verksamhetsområden.

Psykologer kan arbeta inom social omsorg, hälsovård, psykiatri, organisationer eller vara egna företagare. Som psykolog får du arbeta med enskilda individer eller med grupper men det är inte heller ovanligt att psykologer arbetar med verksamhetsutveckling. Psykologprogrammet utgör också en bra förberedelse för forskarutbildning.

Examen

Utbildningen leder till en psykologexamen (Master of Science in Psychology), som är en yrkesexamen. Efter examen gör du minst ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Henry Hammarstedt
Kommer från: Göteborg

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av mänskligt beteende av alla slag men visste ärligt talat inte om psykolog skulle passa för mig. Efter att ha jobbat inom vården som vårdbiträde för att prova på hur det kan kännas med patientkontakt mådde jag dock väldigt bra. Det gjorde att jag kände mig mer säker på både mig själv men också att det var människor jag ville jobba med. Jag ville veta mer om varför vi människor beter oss som vi gör och vad man kan göra när något spårar ur. Det är frågor psykologer jobbar med på daglig basis och därför kände jag att psykologprogrammet skulle passa mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Verkligen! Jag gick in med rätt höga förväntningar på både lärare och kurslitteratur och jag kan verkligen säga att det har varit bra. Jag var också förberedd på att det skulle vara rätt mycket mindre schemalagd tid då båda mina föräldrar har eftergymnasial utbildning och vi diskuterat detta mycket. Förutom det har jag verkligen längtat till att få vara i ett sammanhang där det finns andra drivna psykologistudenter och möjligheter att skapa sig en akademisk grund att stå på vilket Uppsala universitet och psykologprogrammet varit utmärkt för.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast för mig har helt klart varit att höra om forskningen som bedrivs av våra lärare och professorer vid psykologiska institutionen. Stora delar av första tiden har varit att lägga en teoretisk grund. Därför har det varit extra intressant när man får höra om genombrott som utmanar eller förstärker redan existerande teorier inom ett område som förändrats så mycket som psykologi. Dessutom får vi redan under första terminerna vara ute och intervjua verksamma psykologer och följa med under en arbetsdag. Det gör att det blir ett helt annat driv i studierna när man får en inblick i vad som väntar efter studierna.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag tyckte första tiden var underbar. Mottagningen av oss nya som började våren 2019 var oerhört välkomnande och man introducerades direkt till ett sammanhang och fick lära känna många likasinnade psykologiintresserade studenter från alla möjliga olika terminer. Rent praktiskt såg det väldigt olika ut hur man lärde känna folk, det kunde vara allt ifrån att man stannade kvar lite extra efter en föreläsning till att vara delaktig vid en fadderaktivitet som en pubrunda eller spelkväll. Jag lärde känna många nya genom att försöka vara med på så mycket som möjligt från början.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag har upplevt sammanhållningen som väldigt bra men det beror också lite på hur mycket man själv väljer att engagera sig. För den som vill går det att engagera sig i en dedikerad psykologi-studentförening som heter FREUD. Den har stöd från institutionen och kårerna att sköta mottagningen av nya elever och hålla igång kontakt mellan terminerna i form av bland annat spelkvällar. De har i sin tur kontakt med alla terminer genom sociala medier och mejl vilket gör att det är svårt att missa när något händer.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– För mig har det bästa hittills varit närheten till forskning och praktik i världsklass och samtidigt ett studentliv utan dess like som gör att man aldrig lämnas utan något att göra. Friheten att välja bland så mycket olika saker i en och samma stad och med cykelavstånd till allt gör att jag mår väldigt bra här. Det är en stad som jag tycker på ett väldigt bra sätt kombinerar fördelarna med en stor stad och känslan av en mindre studentstad. Med en lång tradition av flera intressanta utbildningar gör att man träffar ständigt nya intressanta människor.

Vad har varit mest utmanande?
– Att inte boka upp sig på för mycket saker eller ta sig an projekt som krockar, att balansera livspusslet helt enkelt. Att försöka ägna tid till ren och skär planering, hur tråkigt det än låter, för att ge sig själv utrymmet att när det sedan väl kommer till kritan inte bara veta vad man ska göra från dag till dag utan också kunna prestera på topp.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att lära mig mer om mänskligt beteende i alla led och hur man både kan behandla patologi och främja positivt beteende för samhället i stort och på individnivå. Samtidigt vill jag etablera kontakt med forskning i området och ta del av nya framsteg både här i Sverige men också internationellt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Blåsenhus, Campus1477 eller Snerikes nation

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Alla olika gasquer och sittningar som pågår året runt.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar som psykolog på ungdomsmottagning och fortsätter att utbilda mig på deltid till mer specialiserad psykoterapeut.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Teoretiska studier inom till exempel utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. Metodutbildning förekommer under hela programmet. Kunskap om utveckling av grupper, organisationer och miljöplanering är andra stora moment i utbildningen till psykolog. Inom ramen för programmets examensmål "Värderingsförmåga och förhållningssätt" ägnas tid åt professionell utveckling genom hela utbildningen. Detta sker till exempel genom reflektionsuppgifter, gruppsamtal och övningar.

Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi.

Praktiska moment finns genom hela programmet. Utbildning och träning i utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå får du under senare delen av utbildningen. Detta gäller även psykoterapi där utbildning och träning kommer längre fram inom programmet.

Under sjätte terminen genomför du cirka 14 veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på en arbetsplats där psykologer är verksamma.

Termin åtta väljer du inriktning på teoretisk fördjupning och handledning av patientarbete. Inom programmet får du en grundläggande psykoterapiutbildning.

Kurser inom programmet

År 1
Introduktion till psykologi, 30 hp
Biologisk och emotionspsykologi, 7.5hp
Kognitionspsykologi, 7,5hp
Socialpsykologi, 6hp
Professionsförberedande kurs 1, 1,5hp
Utvecklingspsykologi, 7,5hp

År 2
Professionsförberedande kurs 2, 3hp
Psykiatri och psykopatologi, 7,5hp
Neuropsykologi, 6hp
Sociologi, 7,5hp
Ledarskap och grupprocesser, 6hp
Klinisk psykologi I, 7,5hp
Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5hp
Vuxenliv och åldrande, 7,5hp
Prevention, 7,5hp

År 3
Personlighetspsykologi, 7,5hp
Utredningsmetodik, 15hp
Professionsförberedande kurs 3, 7,5hp
Socialkunskap, 7,5hp
Psykologpraktik, 22,5hp

År 4
Organisationsteori, 7,5hp
Arbets- och organisationspsykologi, 15hp
Klinisk psykologi II, 7,5hp
Psykoterapeutisk fördjupning I, 7,5hp
Människa och miljö, 7,5hp
Psykologisk forskningsmetod I, 7,5hp
Psykologisk forskningsmetod II, 7,5hp

År 5
Psykoterapeutisk fördjupning II, 7,5hp
Valbar breddning/fördjupning, 15hp
Examensarbete, 30hp
Psykoterapeutisk fördjupning III, 7,5hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 8-10. Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och handledning. Projektarbeten, laborationer och studiebesök förekommer också.

Den största delen av undervisningsmomenten kräver aktiv närvaro, till exempel på gruppövningar och tillämpningsmoment. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig text.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt i form av skrivningar, rapporter och redovisningar, men också i form av tillämpade färdigheter.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete under handledning om 30 högskolepoäng (hp), ofta inom något av psykologiska institutionens forskningsprojekt.

Karriär

Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

De flesta psykologer är anställda inom kommuner och landsting och arbetar inom exempelvis:

 • mödra- och barnhälsovård
 • förskola
 • skola
 • barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet
 • kroppssjukvård och psykiatrisk sjukvård
 • socialtjänst
 • habiliteringsverksamhet
 • företagshälsovård
Statligt anställda psykologer finns bland annat inom arbetsmarknadsverket, försvaret och kriminalvården. Psykologer finns anställda i företag och organisationer där de främst arbetar med personal- och organisationsfrågor. Psykologer arbetar också inom konsultföretag, då ofta med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. Psykologer arbetar även med undervisning, forskning och administration. Psykologexamen är forskningsförberedande och ger möjlighet att söka doktorandstudier.

Arbetsmarknaden för psykologer förändras och utvidgas kontinuerligt till nya områden där samhällsutvecklingen påverkar vilka områden som framledes kommer att vara i fokus.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Psykologprogrammet

300 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2350 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 450000 kr

Psykologprogrammet

300 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P7350 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 450000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katarina Petersson

katarina.petersson@psyk.uu.se

018-471 21 50

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

info@psyk.uu.se